Adózás

 

Ügy rövid leírása

Az adatokat különböző nyomtatványok útján kell  bejelenteniük az adózóknak az állami adóhatósághoz, illetve változás-bejelentés útján kell a változásokat közölniük az adózóknak az állami adóhatósággal.

Jogosultak köre
 
A kérelem benyújtása az adózó döntésétől függ. A személyi jogosultság (képviselet) vizsgálatát az elektronikus kérelem benyújtásakor a rendszer automatikusan vizsgálja – további automatizálásra nincs lehetőség.

Szükséges iratok
 
Az adózó azonosításához és eljárási jogosultságához szükséges iratok.

Nyomtatványok

A civil szervezeteket nyilvántartó intézmények rendszeresítenek 2014. július 1-től erre vonatkozó nyomtatványt.

Az eljárás költsége

3.000.

Ügyintézés helye

A jelenleg hatályos jogszabályok is széles körben biztosítják a bejelentési és változás-bejelentési nyomtatványok benyújtásának lehetőségét. A nyomtatvány benyújtható elektronikusan – ügyfélkapun keresztül –, postai úton, illetve személyesen (országosan 22 központi ügyfélszolgálaton – a megyeszékhelyeken és a fővárosban 4+1 helyen – 77 kirendeltségen és 19 ügyfélszolgálati helyen), ennek további kiterjesztése nem indokolt.

Ügyintézési idő

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti 30 napos határidő.
 
Az ügyben közreműködő szakhatóság

A civil szervezeteket nyilvántartó hatóságok.

Jogszabályok

  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (ez tartalmaz eljárási díjat)
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
  • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  • A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
  • A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
  • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
  • Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Art. 123. §-a szerint "az adóhatóság az adóügy érdemében határozattal, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésben végzéssel dönt. Az adóügy érdeméhez tartozik minden, az adókötelezettséget érintő, az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy jogát, kötelezettségét megállapító döntés.

A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos hatósági eljárásban - ideértve a kiutalási és az átvezetési kérelem elbírálását is -, ha e törvény másként nem rendelkezik, az adóhatóság csak abban az esetben hoz határozatot, ha az adózó kérelmét nem teljesíti. Határozatnak minősül a fizetési meghagyás is."
Továbbá az Art. 136. § (1) bekezdése szerint "az adózó az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés joga megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz."