Állampolgárság, bevándorlás

 

Ügy rövid leírása

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban Ápt.) 10. §-a alapján a magyar állampolgárság érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, – ellenkező bizonyításáig – honosítási okirattal, valamint – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel igazolható.

A személyiadat-és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok állampolgárságát.

Amennyiben az ügyfél a fenti okiratok egyikével sem tudja igazolni magyar állampolgárságának fennállását és a polgárok személyiadat-és lakcímnyilvántartásában sem szerepel, illetve amely szerv eljárásában az állampolgárság igazolása relevanciával bír, nem jogosult a nyilvántartás adatainak megismerésére, vagy felmerül, hogy a külföldi ügyfél esetleg magyar állampolgársággal is rendelkezik, vagy éppen a magyar állampolgárnak tekintett személy státusával kapcsolatban támad kétség, az eljáró hatóság hivatalból kérheti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól (a továbbiakban BÁH) az állampolgárság-vizsgálatot.

Jogosultak köre

Az állampolgárság igazolását az Ápt. 12. §-a alapján az igazságszolgáltatási, a bűnüldöző, az idegenrendészeti, a nemzetbiztonsági, a katonai igazgatási szervek, a jegyző (főjegyző), a közjegyző, valamint a konzuli és külföldi hatóság, továbbá más hatóság, illetve állami szerv kérheti.

Szükséges iratok

A megkereséshez – ha azok rendelkezésre állnak – meg kell küldeni az állampolgárság megállapításához szükséges okiratokat.

A vizsgált személy

 • születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat)
 • szülők házassági anyakönyvi kivonatát
 • halotti anyakönyvi kivonatot, ha a vizsgált személy elhunyt.

A Magyarországon történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset) esetén, ha ismert az anyakönyvi esemény pontos ideje és helye, az anyakönyvi iratok beszerzéséről a BÁH hivatalból intézkedik.

Külföldi hatóság által kiállított okiratot eredetiben vagy hiteles másolatban, illetve nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell mellékelni.

Nyomtatványok

Külön erre rendszeresített nyomtatvány nincs, de a megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett

 • születési és házassági nevét,
 • korábbi házassági nevét,
 • születési helyét és idejét,
 • anyja nevét,

továbbá mindazokat az adatokat, amelyek az érintett felmenőire, családi állapotára, jelenlegi és korábbi házasságkötésére, gyermekére, testvérére, lakóhelyére, állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozóan rendelkezésre állnak.

Az eljárás költsége

Az eljárás költségmentes.

Ügyintézés helye

Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést közvetlenül a BÁH-nak kell megküldeni.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő hatvan nap.

A határidő a megkeresésnek a BÁH-hoz érkezése napján kezdődik, amely indokolt esetben hatvan nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít be a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Az ügyben nincs közreműködő szakhatóság.

Egyéb tudnivalók

Az állampolgárság megállapítását az anyakönyvvezető, a felettes szerve (az anyakönyvi felügyelő), továbbá a központi anyakönyvi szerv az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszeren keresztül (ASZA) kezdeményezheti. Ezáltal a megkeresés rövidebb időn belül ér el a címzetthez és költségmegtakarítást is jelent (papír-és postaköltség).

Mennyi időbe telik az eljárás lefolytatása?

Az Ápt. 12. §-ában meghatározott szervek által előterjesztett megkerésre az állampolgárság megállapítási eljárást az állampolgársági törvény előírása szerint – a BÁH-ba érkezéstől számított – hatvan napon belül kell lefolytatni. Meghatározza a törvény azokat az eljárási cselekményeket is, amelyek időtartamát figyelmen kívül kell hagyni a határidő számításánál. Így például, ha a BÁH-nak hivatalból kell beszerezni anyakönyvi vagy más okiratot.

Átadható-e az ügyfélnek a BÁH ténymegállapítást tartalmazó átirata?

Nem, azt kizárólag a megkereső szerv használhatja fel saját eljárásában.
Amennyiben az ügyfélnek külföldi hatóság vagy nem az Ápt. 12. §-ában felsorolt szerv előtt folyó eljárásban kell igazolnia magyar állampolgárságának fennállását/megszűnését, akkor – az erre rendszeresített nyomtatványon – állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet kell benyújtania.

Jogszabályok

 • Alaptörvény
 • 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
 • 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
 • 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról
 • 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréréről

Jogorvoslati lehetőségek

Az ügytípus jellegére tekintettel, miután hivatalos megkeresésre indul az eljárás, és a megkereső hatóságot köti a BÁH ténymegállapítása, nincs jogorvoslatra lehetőség.