Család, gyermek

 

Ügy rövid leírása

Az ötvenszázalékos gyermekétkeztetési térítési díj kedvezmény a jogosult gyermek által a nevelési, oktatási, valamint fogyatékosok nappali intézményében igénybe vett étkeztetés, menzai ellátás után fizetendő térítési díjból megállapított kedvezmény.

Az ötvenszázalékos gyermekétkeztetési támogatást a meghatározott feltételek fennállása esetén kell biztosítani a gyermek részére

Jogosultak köre

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló aki

 • gimnáziumi
 • szakközépiskolai vagy
 • szakiskolai nappali rendszerű oktatásban vesz részt

a három vagy több gyermekes család valamennyi gyermeke után

azon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek és tanuló, aki

 • szociális nappali ellátást nyújtó intézményben elhelyezett és a nappali rendszerű oktatás 8. évfolyamát befejezte és tanulmányait nem folytatja
 • nappali rendszerű oktatásban folytatja tanulmányait (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) és nem veszi igénybe a szociális nappali ellátás szolgáltatásait

Szükséges iratok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében:
Települési önkormányzat jegyzője által kiadott határozat, mely szerint a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, így az étkeztetés kapcsán, amennyiben már az általános iskolai tanulmányait befejezte, de nappali rendszerű oktatásban vesz részt, kedvezményes étkeztetésben részesül.
 
Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén:
Magyar államkincstártól kapott határozat, mely szerint a család a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot kap, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, abban az esetben a tartós betegségről szóló szakorvosi igazolás, valamint a fogyatékosság megállapításáról szóló szakértői szakvélemény.
 
Nyilatkozat a kedvezményes étkeztetés igénybevételét alátámasztó gyermekek számáról, amennyiben a családban három, vagy annál több gyermeket nevelnek.

Nyomtatványok

A kedvezményes étkeztetés igénybevételére egységes nyomtatvány nem áll rendelkezésre, de a bölcsőde, óvoda, iskola, vagy a fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó szociális intézmény (továbbiakban: étkeztetést nyújtó intézmény) rendszeresíthet saját használatú nyomtatványt, amelyen igényelni lehet a kedvezményes étkeztetés biztosítását. Az étkezést nyújtó által rendszeresített nyomtatványhoz az intézményben vagy annak honlapján férhet hozzá a jogosult.

Az eljárás költsége
Nem releváns.

Ügyintézés helye

Az étkeztetést biztosító intézmény, mivel az ellátás igénybevételekor szükséges a személyi térítési díj megállapítása is, melyet az intézmény vezetője az adott kedvezményre való jogosultság figyelembe vételével állapít meg.

Ügyintézési idő

Az ellátást nyújtó intézmény a jogosultsági feltételeknek a döntést hozó hatóság (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első megállapítása esetén) vagy a törvényes képviselő (emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat, nyilatkozat a gyermekek számát illetően) általi igazolás beérkezését követően automatikusan biztosítja a kedvezményt.

A személyi térítési díj ötvenszázalékának fizetése az ügyfél részéről a következő hónapban aktuális fizetés esetén realizálódik.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nem releváns.

Jogszabályok

Törvények

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.),
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 
Kormányrendeletek

 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

 
Miniszteri rendeletek

 • a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

 
Határozatok (kormány, OGY, önkormányzat, testületi központi szerv)

 • 47/2007. (V. 31.) OGY. határozat a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról (2007-2032),
 • szolgáltatást nyújtó fenntartójának határozata az intézményi térítési díj fizetésére és egyéb kedvezményekre vonatkozóan – helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek határozatai

 
Alkotmánybírósági határozatok

 • 590/D/2006. AB határozat
 • 898/D/2003. AB határozat


Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az ügyfél az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül:

 • önkormányzati fenntartó esetén a FENNTARTÓHOZ,
 • egyházi, vagy nem állami fenntartó esetén BÍRÓSÁGHOZ

fordulhat.
 
Amennyiben az ügyfél az önkormányzati fenntartó által hozott döntést is vitatja, bírósági felülvizsgálatát kezdeményezheti.