Halálozás, öröklés

 

Ügy rövid leírása

A Magyarországon történt halálesetek közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzése.

Jogosultak köre

A ténylegesen meghalt vagy holtnak nyilvánított személyek, illetve akik esetében a bíróság jogerősen a halál tényét állapította meg.

Szükséges iratok

Elhalt:

 • személyazonosító okmányai,
 • lakcímkártyája,
 • magyar állampolgárságot igazoló okmánya vagy okirata,
 • születési anyakönyvi kivonata,
 • családi állapotát igazoló okirata.

Nyomtatványok

 • Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről
 • Halálozási lap (KSH részére)
 • Halott-vizsgálati bizonyítvány
 • Halotti anyakönyvi kivonat

Az eljárás költsége

Nincs.

Ügyintézés helye

 • Az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvi hivatal.
 • Holtnak nyilvánítás esetén az elhalt születési helye szerinti anyakönyvi hivatal.
 • Halál tényének bírói megállapítása esetén annak a településnek az anyakönyvi hivatala, amelyet a bíróság a haláleset helyeként megjelölt.
 • Talált holttest esetében a megtalálás helye szerinti, járművön meghalt személy esetében pedig annak a településnek az anyakönyvi hivatala, ahol a holttestet a járműről leemelték.

 Ügyintézési idő

A haláleset bejelentését követően azonnal.
Amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges adatok nincsenek meg, de vélelmezhető, hogy 30 napon belül beszerezhetőek, akkor az anyakönyvezés maximum 30 napra elhalasztható. 

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nincs.

Egyéb tudnivalók

Az anyakönyvezéssel egyidejűleg az elhalt magyar hatóságok által kiállított személyazonosító okmányai bevonásra kerülnek. Külföldi elhalt esetében az idegenrendészeti hatóság által kiállított okmányokat be kell vonni és a kiállítónak megküldeni, a külföldi úti okmányban pedig a magyarországi tartózkodásra jogosító bejegyzéseket érvényteleníteni kell.

Jogszabályok

 • 1987. évi 13. törvényerejű rendelet a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • Kétoldalú polgári és családjogi jogsegélyegyezmények
 • Kétoldalú konzuli egyezmények
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (a továbbiakban: At.)
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról
 • 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: Ar.)
 • 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról (a továbbiakban: R.)
 • 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról

Jogorvoslati lehetőségek

Az anyakönyvi bejegyzés (hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés) vagy annak elutasítása ellen fellebbezéssel lehet élni az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalnál (törzshivatalnál).