Közoktatás, felsőoktatás

 

Ügy rövid leírása

A külföldön szerzett oklevelek az elismeréssel kerülnek a magyar jogrend hatálya alá. Mindaddig, amíg egy külföldön szerzett oklevél magyarországi elismerése nem történik meg, az oklevél Magyarországon jogi hatállyal nem rendelkezik, így egyebek közt nem jogosítja fel tulajdonosát olyan szakma gyakorlására, amelynek gyakorlását Magyarországon jogszabály meghatározott felsőfokú szakképzettség birtoklásához köti (úgynevezett szabályozott szakma).

Jogosultak köre

A magyar állampolgár, valamely tagállam állampolgára vagy azzal azonos megítélés alá eső személy, aki a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratát valamely tagállamban szerezte, és Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni, tekintet nélkül arra, hogy a szakmát önálló vállalkozóként vagy foglalkoztatottként kívánja-e gyakorolni, valamint hogy a szakma, illetve a kérelmező szabadfoglalkozású-e.

Szükséges iratok

Kérelem és annak mellékletei:

 • Az eredeti oklevél hiteles másolata,
 • Leckekönyv, a felsőoktatási intézmény által készített kivonat vagy transcript, diplomamelléklet hiteles másolata,
 • A fenti okiratok hiteles fordításai,
 • Szakmai önéletrajz
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata,
 • Postai úton történő benyújtás esetén a személyi adatok és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványa másolata

Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás

Nyomtatványok

Az eljárásban szükséges kéreleműrlap, amely elérhető a következő webes felületen:
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/europai_kozossegi_jog

Az eljárás költsége

Az eljárás díja 69 750 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra történő belföldi forintátutalással is be lehet fizetni.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A külföldi pénzintézetnek szüksége lehet a következő formátumban is a fenti adatokra: SWIFT kód: MANEHUHB, IBAN bankszámlaszám: HU 94-10032000-00282637-00000000, Bank neve: Magyar Államkincstár.

Az eljárási díj mellett szakértői díjat kell fizetnie a kérelmezőnek, ha az elismerési eljárás során szakértő kirendelésére volt szükség.

Ügyintézés helye

Tájékoztató, kéreleműrlap és csekk az Oktatási Hivatal Kommunikációs és Ügyfélszolgálati Irodájában (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által.

A tájékoztató és a kéreleműrlap letölthető a www.ekvivalencia.hu oldalról is. Postai beküldés esetén a kérelmet ajánlott levélként célszerű a MEIK címére (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.) elküldeni.

Ügyintézési idő

A MEIK a szakképzettség/szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban kilencven napon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott, és további bizonyítási eszköz beszerzése nem szükséges.

Az érdemi ügyintézés határidejébe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, továbbá a jogsegélyeljárás és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.

Az eljárási határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab. Az előírt valamennyi feltétel teljesítéséről szóló igazolás benyújtását követően a MEIK 30 napon belül hozza meg határozatát.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nincs.

Jogszabályok

 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
 • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
 • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
 • 15/2006. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Jogorvoslati lehetőségek

A MEIK által hozott határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a MEIK-hez benyújtandó, de az emberi erőforrások miniszteréhez címzett illeték- és díjmentes fellebbezéssel lehet élni.
 
Az emberi erőforrások minisztere határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.