Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek

 

Ügy rövid leírása

Az öregségi nyugdíj igénylésének feltételeit, eljárási rendjét meghatározó szabályok.

Jogosultak köre

Öregségi nyugellátásra az a személy jogosult, aki a következő feltételek mindegyikét teljesíti:

 • legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik;
 • az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy – nők esetén – 40 év speciális előírások szerint számított jogosultsági időt szerzett;
 • az ellátás kezdő időpontjában nem áll fenn biztosítási jogviszonya.

Szükséges iratok

Az igény benyújtásakor az alábbiakban felsorolt iratokat kell benyújtani, ha az azokban szereplő adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása nem tartalmazza. Ez csak akkor szükséges, ha a jogszabályi előírások szerint az igazolt időszakok szolgálati időnek számítanak, illetve az igazolt jövedelmeket a nyugdíj számítása során figyelembe kell venni. Az iratok benyújtására nincs szükség egyeztetési eljárással lezárt időszakra.

A nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő szolgálati idők igazolására szolgáló iratok, így különösen

 • az 1998. január 1-jét megelőző főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat igazoló iratok (külföldön folytatott tanulmányok esetén ugyanez, ha a tanulmányi időszak Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el, ha ez nem áll fenn, akkor a külföldi végzettség honosításának, vagy beszámításának igazolása);
 • katonakönyv vagy az illetékes hatóság igazolása a sor-, tartalékos, vagy hivatásos katonai, illetve polgári szolgálatban eltöltött, továbbá a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött időről;
 • az 1998. január 1-jét megelőző szakiskolai tanulmányi időt igazoló iratok;
 • az 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás;
 • az 1998.január 1-jét megelőző mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagsággal szerzett szolgálati idő igazolása;
 • az egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására;
 • az 1998. január 1-jét megelőzően kórházi ápolással szerzett szolgálati idő igazolása;
 • a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő egyéb szolgálati időt igazoló iratok (munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés).

Jövedelem igazolására vonatkozó iratok, így különösen:

 • az 1998. január 1-jét megelőző időszak munkabér-, illetve jövedelemigazolása, ha erre az időszakra a biztosított nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott számú naptári napra nyudíjjárulék-köteles keresettel, jövedelemmel;
 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szereplő. 1997. december 31-ét követő időszakra szóló munkabér-, illetve jövedelemigazolás;
 • a táppénz vagy egyéb egészségbiztosítási pénzellátás folyósításának időtartamáról szóló igazolás (1997. december 31-ét megelőző időtartamra csak abban az esetben, ha az adat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel).

Egyéb jogosultsági igazolások, így különösen:

 • a 40 év jogosultsági idő esetén megállapítandó nyugdíj igénylése esetén az ápolási díjat megállapító határozat másolata, valamint – ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg – a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat, ha az ellátást a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel igénylik,
 • a 40 év jogosultsági idő esetén, a legalább öt nevelt gyermekre vonatkozó szabály (Tny. 18. § (2d) bekezdése) alkalmazásával megállapítandó nyugdíj igénylésekor a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy az örökbefogadást engedélyező határozat.

Nyomtatványok

A bejelentést kizárólag az öregségi típusú nyugdíjak igénylésére kialakított „ONYF. 3515-272/B.” jelzésű nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon lehet benyújtani. A nyomtatványok a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon szerezhetők be, vagy letölthetők az ONYF honlapjáról.

A nyomtatvány letölthetőségének pontos címe:

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

honlap, ahol lehetséges a nyomtatvány számítógéppel történő kitöltése, majd ezt követő kinyomtatása is.

A nyomtatvány letölthető a

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/igenybejelentolap_nyugdijhoz.pdf

címről is.

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az ügyfélkapus belépést követően a

https://e-ugyintezes.onyf.hu/

honlapról érhetik el az elektronikusan kitölthető és az ügyfélkapun beadható nyomtatványt.

A nyugdíjigényléshez kapcsolódó ügyféltájékoztató a

http://www.onyf.hu/index.php?module=news&fname=onyf_left_menu_ugyintezes_oregsegi&root=ONYF

honlapon található.

Az eljárás költsége

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézés helye

A igényt személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton lehet bejelenteni. A személyes igénybejelentést az igénylő lakhelye szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell kezdeményezni. 2013. október 1-jétől a személyes igénybenyújtás kezdeményezés a Kormányablak bármely ügyfélszolgálati helyiségében lehetővé válik. (A vonatkozó jogszabály jelenleg előkészítés alatt áll.)

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek az ügyfélkapus belépést követően a
https://e-ugyintezes.onyf.hu/
honlapról érhetik el az elektronikusan kitölthető és az ügyfélkapun beadható nyomtatványt.

EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezményt kötött országban szerzett szolgálati idő, illetve külföldi lakóhely esetén, valamint ha az igénylő utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, az ügyet Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet intézni.

Ügyintézési idő

Az igény elbírálásának határideje 22 munkanap, melyet az elbíráló hatóság – legfeljebb 22 munkanappal – meghosszabbíthat.

A meghosszabbításra akkor kerülhet sor, ha nem állnak rendelkezésre az igény elbírálásához szükséges adatok, és ezek beszerzése időt igényel. (Így például a biztosítási időre és a jövedelemre vonatkozó, a foglalkoztatási nyilvántartásban nem szereplő adatok, illetve a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére vonatkozó adatokat be kell szerezni a foglalkoztatótól.)

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Az ügyben nincs közreműködő szakhatóság.

Egyéb tudnivalók

Amennyiben az igény elbírálásának eredményeként a nyugellátás megállapításra kerül, a megállapító hatóság a határozatot a megküldi a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére, amely megkezdi az ellátás folyósítását.

Jogszabályok

Nemzetközi joganyagok:

 • magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény: 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között, a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában, Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény;
 • magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény: 1959. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában, Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény;
 • magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény: 2003. évi LXIX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Kanada között, a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én aláírt egyezmény;
 • magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény: 2005. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 2005. február 8-án aláírt egyezmény;
 • magyar - québeci szociális biztonsági megállapodás: 2006. évi XVII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között, a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás;
 • magyar - koreai szociális biztonsági egyezmény: 2006. évi LXXIX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, 2006. május 12-én aláírt egyezmény;
 • magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény: 2008. évi LXXII. törvény kihirdettet, a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló szociális biztonsági egyezmény;
 • magyar - boszniai-hercegovinai szociális biztonsági egyezmény: 2009. évi II. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és Bosznia-Hercegovina között, a szociális biztonságról szóló egyezmény;
 • magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény: 2011. évi CXVIII. törvény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről;
 • magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény: 2011. évi CXVII. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

 
Európai Uniós joganyagok

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról;
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról;
 • A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és család tagjaira történő alkalmazásáról, illetve a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendelet;
 • A Tanács 859/2003/EK rendelete az 1408/71/EGK rendelet és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek kiterjesztéséről olyan harmadik országbeli állampolgárokra, akik kizárólag állampolgárságuk miatt még nem tartoznak a fenti rendelkezések hatálya alá.

 
Törvények:

 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról;
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

 
Kormányrendeletek:

 • 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 
Alkotmánybírósági határozatok:

 • 169/J/1990. AB határozat, 990/B/1991. AB határozat, 63/1993. (XII. 2.) AB határozatot, 1193/B/2004. AB határozatot

 
Egyéb jogi normák:

 • 39/2009. ONYF utasítás és módszertani útmutatói.

Jogorvoslati lehetőségek

Az igénylő az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint. Eszerint a fellebbezés benyújtható bármely olyan tényező – jellemzően a nyugellátás megállapítása során figyelembe vett szolgálati idő, illetve ellátás alapját képező átlagkereset – miatt, amelyet az igénylő határozatban magára nézve sérelmesnek tart. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani az első fokú határozatot hozó nyugdíjbiztosítási szervhez. A fellebbezésben olyan tények és bizonyítékok is előterjeszthetők, amelyek az elsőfokú határozat meghozatalakor nem voltak ismertek.

A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság bírálja el. Amennyiben megállapítják, hogy az első fokú határozat jogszabályt sértett, a határozatot módosítják.

A fellebbezés tényétől függetlenül az első fokú határozatban megállapított nyugellátási összeg folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság meg fogja kezdeni. Amennyiben a fellebbezés eredményeként az első fokú határozat módosítják, akkor a különbözet a nyugellátás kezdő napjára visszamenőlegesen fogják folyósítani.

Az igénybenyújtó a másodfokú határozat felülvizsgálata érdekében a határozat közlésétől számított 30 napon bírósághoz fordulhat.