Okmányok, hatósági igazolások

 

Ügy rövid leírása

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgároknak a külföldi letelepedési szándék bejelentésére vonatkozó kötelezettsége alapvető jelentőségű a törvény személyi hatálya szempontjából. Külföldi letelepedés bejelentése esetében a magyarországi lakóhely és a személyazonosító igazolványra való jogosultság megszűnik, külföldi állampolgárok esetében a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (a továbbiakban: lakcímigazolvány) való jogosultság is megszűnik.

A magyar állampolgárok teljes körű közhiteles hatósági nyilvántartásának biztosítása céljából – a külföldi letelepedési nyilatkozat elbírálását követően – a magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére és új lakcímigazolvánnyal való ellátására hivatalból induló eljárásban kerül sor.

Jogosultak köre

A külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat előterjesztésére jogosult a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tarozó polgárok közül: a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár;
 • bevándorolt vagy letelepedett jogállású polgár;
 • menekült vagy oltalmazott jogállású polgár;
 • szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorló külföldi állampolgár.

Szükséges iratok

1) A Magyar állampolgár esetében a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén:

 • be kell nyújtani a bejelentéshez szükséges helyesen kitöltött formanyomtatványt,
 • le kell adni a személyazonosító igazolványt, vagy ha azzal nem rendelkezik a polgár be kell mutatnia az útlevelet vagy a kártya formátumú vezetői engedélyt,
 • le kell adni a lakcímigazolványt;
 • képviselő eljárása esetén be kell nyújtani a meghatalmazást;
 • kiskorú esetén be kell nyújtani a gyámhatósági jóváhagyást;

2) A bevándorolt vagy letelepedett jogállású polgár, a menekült vagy oltalmazott jogállású polgár külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén:

 • be kell nyújtani a bejelentéshez szükséges helyesen kitöltött formanyomtatványt,
 • le kell adni a személyazonosító igazolványt,
 • le kell adni a lakcímigazolványt,
 • képviselő eljárása esetén be kell nyújtani a meghatalmazást.

3) A szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorló külföldi állampolgár külföldi állampolgárok külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat személyes megjelenéssel történő benyújtása esetén:

 • be kell nyújtani a bejelentéshez szükséges helyesen kitöltött formanyomtatványt,
 • be kell mutatni a személyazonosságot igazoló külföldi hatóság által kiállított érvényes hatósági igazolványt;
 • le kell adni a lakcímigazolványt,
 • képviselő eljárása esetén be kell nyújtani a meghatalmazást.

4) A külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat személyes megjelenés nélkül, elektronikus ügyintézés útján történő benyújtása esetén a polgár birtokában lévő lakcímigazolványt és magyar állampolgár kiskorú esetében a gyámhatósági hozzájárulást postai úton kell megküldeni a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak.

Nyomtatványok

A „Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat” elnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely megtalálható a külképviseletek és a járási hivatalok ügyfélszolgálati helyiségében.

A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint a nyilatkozathoz bemutatandó és a nyilatkozat benyújtásakor vagy azt követően meghatalmazott útján vagy postai úton leadandó hatósági igazolványok körét.

Az eljárás költsége

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézés helye

A külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat bármely járási hivatalban vagy konzuli tisztviselőnél benyújtható személyesen, illetőleg meghatalmazott útján vagy személyes megjelenés nélkül, elektronikus ügyintézés útján.

Ügyintézési idő

A kérelmet a nyilatkozat előterjesztésétől számított 30 naptári napon belül a nyilatkozat benyújtási helye szerinti járási hivatal, a konzuli tisztviselőnél benyújtott kérelmek esetén a polgár lakóhelye szerinti járási hivatal, elektronikus ügyindítás esetén az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatal bírálja el és hoz döntést. 

A kérelem elbírálását követően a magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére és új lakcímigazolvánnyal való ellátására hivatalból induló eljárásban kerül sor. A hivatalból indult eljárást a nyilatkozat ügyében eljárt járási hivatal folytatja le.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Az ügyben nincsen közreműködő szakhatóság.

Egyéb tudnivalók

A külföldi letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére tekintettel érvénytelen személyazonosító igazolványt, valamint a lakcímigazolványt le kell adni személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján az eljárás megindításának helye szerinti járási hivatalnál vagy konzuli tisztviselőnél, de lehetséges azokat postai úton is ugyanide megküldeni.

Ki jogosult külföldön történő letelepedési nyilatkozatot tenni?
A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő polgárok közül a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár;
 • bevándorolt vagy letelepedett jogállású polgár;
 • menekült vagy oltalmazott jogállású polgár;
 • szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorló külföldi állampolgár.

Melyik hatóságnál lehet a külföldön történő letelepedési nyilatkozatot benyújtani?

Külföldön tartózkodó polgár személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján a konzuli tisztviselőnél vagy elektronikus ügyintézés útján;
Magyarországon tartózkodó polgár személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalban vagy elektronikus ügyintézés útján.

Mennyi az eljárás illetéke?

Az eljárás illetékmentes.

Mit tehet az a polgár, aki személyesen nem tud megjelenni az eljáró hatóságnál?

A nyilatkozatát meghatalmazott útján vagy személyes megjelenés nélkül, elektronikus ügyintézés útján is benyújthatja.

Jogszabályok

 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Jogorvoslati lehetőségek

A járási hivatal első fokú hatósági jogkörében hozott döntése ellen benyújtott fellebbezést az illetékes kormányhivatal bírálja el. A kormányhivatal döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.